ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Vitajte na stránkach Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska - ASKAS

 

Naša stránka slúži hlavne na komunikáciu medzi klubmi abstinujúcich

a pomoc ľuďom, ktorí zápasia s problémom

ZÁVISLOSŤ .

Keďže kluby pôsobia na celom území Slovenska 

s dôverou sa obráťte na najbližší klub vo vašom regióne.

 

Osobné skúsenosti a spolupráca s liečebňami

zaručujú účinnú pomoc pre tých,ktorí ju potrebujú.

Či už je to samotný závislý,alebo jeho rodinní príslušníci. 

 

Neodkladajte svoj problém donekonečna !   

 


A S K A S – Asociácia klubov abstinujúcich SlovenskaS T A N O V Y
občianskeho združenia
A s o c i á c i a k l u b o v
a b s t i n u j ú c i ch S l o v e n s k a


/nové znenie/


Toto nové znenie stanov ASKAS bolo prerokované a schválené na riadnom valnomzhromaždení Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska, ktoré sa konalo dňa16.09. 2012.P r e a m b u l a

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska /ASKAS/je dobrovoľnýma otvoreným spoločenstvom organizovaných skupín, ktorých hlavným a trvalýmcieľom je všestranne a vzájomne si napomáhať pri efektívnom naplňovaní svojhorozhodnutia trvale a dôsledne abstinovať, koordinovať abstinentský život a činnosťklubov abstinujúcich na Slovensku, obhajovať práva, presadzovať potrebya chrániť oprávnené záujmy populačnej skupiny, abstinujúcej od akejkoľvekdrogy. Je občianskym združením podľa zákona č. 23/1990 Zb. o združovaníobčanov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniklo dňa 19.05.1994 na základejeho registrácie na Ministerstve vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-7155.Vystupuje ako mimovládna, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia,sledujúca všeobecne prospešné ciele, predovšetkým v oblasti života v striedmostia abstinencii od alkoholu a iných drog, permanentného doliečovania drogovozávislých osôb, zdravého spôsobu života, moderného a zdravého životného štýlu.

Článok 1.
Základné ustanovenia

1. Názov: Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

/v skrátenej podobe: ASKAS/ /ďalej lenASKAS/

2. Sídlo: Duklianskych hrdinov 18, 911 05 Trenčín

3. Pôsobnosť: Založené je na dobu neurčitú a pôsobí na celom území SR

4. Právna forma: Občianske združenie podľa ustanovení zák.č. 83/1990 Zb o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Je samostatná právnická osoba, spôsobilá nadobúdať včetky práva a povinnosti v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Článok 2.
Poslanie, obsah a cieľ činnosti

 

Poslaním ASKAS je koordinácia spoločného postupu jeho členov prizabezpečovaní ich permanentného doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ichvlastného programu činnosti, sústreďujúceho sa na všestrannú systematickúpomoc osobám abstinujúcich od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ichsociálneho postavenia, dosahovanie vyššej kvality ich života a plnohodnotnézapojenie do rodinného, pracovného, spoločenského života a popularizáciuzdravého spôsobu života v striedmosti a v abstinencii od alkoholu a iných drog.
Rozhodujúcim obsahom činnosti ASKAS je:
- presadzovať záujmy, programové ciele a potreby svojich členov na verejnosti,zastupovať ich vo vzťahu k ústredným organom štátnej správy, obecnýmsamosprávam, štátnym inštitúciám, mimovládnym neziskovým organizáciám,ostatným inštitúciám štátneho a neštátneho charakteru u nás i v zahraničí, médiáma pod.,
- zabezpečovať ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu členských subjektov a ich členov v oblasti sociálnej prevencie a doliečovacieho procesu abstinujúcich osôb,

- organizovať rôznorodú laickú pomoc pri preventívnom, terapeutickom,resocializačnom a doliečovacom procese osôb závislých od drog rôzneho druhu,
- poskytovať svojim členom poradenské služby a základný informačný servisa napomáhať rozvoju obsahu ich činnosti a prehlbovania účinnosti ich pôsobeniav uvedenej oblasti,
- vykonávať sociálnu prevenciu a poskytovať sociálne poradenstvo v súlades platnými právnymi predpismi.

 

Za primárny cieľ svojho snaženia ASKAS považuje najmä zastrešovanieabstinentského hnutia a klubového života v rámci tretieho sektora na územíSlovenska, ako aj metodickú, poradenskú a organizačnú pomoc členom pridôslednom naplňovaní ich úsilia trvale a dôsledne abstinovať a druhýmv podobnom snažení účinne pomáhať.
Svoje poslanie, obsah a cieľ činnosti hodlá napĺňať realizáciou hlavných úlohtakto:

a/ koordinovať praktickú činnosť svojich členov pri uskutočňovaní ichvlastných

programov činnosti a plnení základných cieľov a programového poslania ASKAS,

b/ iniciovať tvorbu opatrení, zameraných na zlepšenie sociálneho, spolo- čenského a pracovného postavenia, novej kvality života u abstinujúcichalkoholikov, narkomanov a inak drogovo závislých a získavať partnerov pre ichtvorivé naplňovanie v praxi,
c/ vytvárať vhodné podmienky, aby sa myšlienky abstinencie od alkoholua iných drog, striedmeho života a účinnej pomoci závislým osobám stali vecoucelej spoločnosti, realizovanou formou komplexného súboru rozmanitých aktivíta čiastkových krokov,
d/ získavať štátne orgány a orgány samosprávy pre účinnú podporu cieľovASKAS a pre účinnú pomoc ich programom a v nadväznosti na to im poskytovaťlaickú pomoc pri riešení problémov drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov,
e/ rozvíjať mediálnu, osvetovú a propagačnú kampaň na verejnostia popularizovať idey abstinentského života a problematiky doliečovacieho procesudrogovo závislých osôb,
f/ organizovať odbornú prípravu a výcvik funkcionárov a členov klubovabstinujúcich, aktivistov a ďalších dobrovoľníkov, s dôrazom na celý obsahdoliečovacieho a resocializačného procesu, ako aj manažment mimovládnychneziskových organizácií u svojich členov,
g/ nadväzovať a rozvíjať kontakty so zahraničnými partnermi za účelom ichodbornej a metodickej pomoci a výmeny konkrétnych praktických skúsenostív tejto oblasti,
h/ budovať informačnú databázu abstinentského hnutia a procesudoliečovania v oblasti drogových závislostí, vrátane knižnice odbornej literatúry,periodík, publikácií a iných materiálov a získané poznatky sprístupňovať svojimčlenom a ďalším partnerom,
i/ využívať, uplatňovať a rozvíjať rôzne formy a metódy sociálnej prevencie a
sociálneho poradenstva a aktívne sa zúčastňovať na realizáciipreventívnych programov v celej oblasti drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov.

Článok 3.
Zásady členstva

 

Združenie je otvorené abstinentským svojpomocným skupinám. Budované je naprincípe dobrovoľnosti.
Riadnym členom sa môže stať každá svojpomocná skupina abstinujúcich osôba ich príbuzných, každá mimovládna nezisková organizácia,. Každý záujemcao členstvo musí bezvýhradne súhlasiť s poslaním a cieľmi ASKAS, stotožniť sas obsahom jeho stanov a musí byť pripravený aktívne participovať na naplňovaníjeho programu.
Členstvo je individuálne alebo kolektívne a môže byť iba riadne.
Do ASKAS sú prijímané kluby abstinujúcich alebo iné spoločenstvá abstinujúcich,resp. iné subjekty, aktívne sa zúčastňujúce na preventívnom, terapeutickom,resocializačnom a doliečovacom procese drogovo závislých osôb.Článok 4.
Vznik členstva

 

Členstvo vzniká na základe dobrovoľne prejavenej vôle každým záujemcom o členstvo v ASKAS.
Riadne členstvo vzniká podaním prihlášky, ktorou záujemca o členstvo písomne prehlási, že dobrovoľne pristupuje k združeniu a že bezvýhradne súhlasí s obsahom jeho stanov. Je nutné predložiť aj súhlas svojich orgánov so vstupom do ASKAS. Prijatie schvaľuje Koordinačný výbor klubov abstinujúcich.Článok 5.
Zánik členstva

 

Členstvo v ASKAS zaniká:

a/dobrovoľným vystúpením člena,
b/zrušením členstva, v prípade, keď sa člen dlhodobo a bezdôvodne nezúčastňujena
činnosti ASKAS,
c/vylúčením člena, v prípade, keď člen hrubo poruší stanovy ASKAS alebo keďkoná
v rozpore s obsahom, cieľmi a poslaním ASKAS.

 

Zrušenie členstva a vylúčenie člena schvaľuje Koordinačný výbor klubovabstinujúcich, prísne individuálne a po posúdení situácie porušenia povinnostíalebo platných predpisov.Článok 6.
Práva členov
1. Každý člen ASKAS má tieto práva:
a/ aktívne vystupovať na verejnosti v prospech ASKAS a usilovať sa
o presadzovanie jeho cieľov a poslania v každodennom živote,
b/ využívať služby a servis, ktoré ASKAS poskytuje svojim členom,
c/ byť informovaný o činnosti ASKAS, jeho orgánov a jeho členov,
d/ predkladať iniciatívne návrhy, námety alebo sťažnosti k obsahu činnosti
a požadovať ich náležité vyriešenie, resp. nápravu
e/ vystúpiť z ASKAS.
2. Okrem práv podľa ods. 1 majú riadni členovia ASKAS právo voliť a byť volení dojeho orgánov.


Článok 7.
Povinnosti členov
1. Každý člen ASKAS má tieto povinnosti:
a/ dodržiavať zásady abstinencie a presadzovať zásady zdravého spôsobu života, na verejnosti , presadzovať princípy ASKAS a v tomto smere ísť vždypríkladom pre druhých,
b/ dôsledne dodržiavať stanovy a ostatné dokumenty ASKAS,
c/ plniť úlohy na základe poverenia orgánmi ASKAS,
d/ pre podporu cieľov ASKAS získavať ďalších nových členov
2. Okrem povinností podľa ods. 1 sú riadni členovia povinní zúčastňovať sazasadnutí tých orgánov ASKAS, ktorých sú volenými členmi.


Článok 8.
Rozhodovanie

 

Rozhodujúcou zásadou v celej činnosti ASKAS je kolektívne rozhodovanie v jehovnútri a zodpovednosť každého člena za plnenie zverených úloh.
O otázkach v obsahu činnosti a pri naplňovaní cieľov a úloh rozhodujú orgányASKAS verejným hlasovaním, kde každý jeho člen má jeden hlas a tajnéhlasovanie je vylúčené.
Orgány ASKAS sú oprávnené uznášať sa, ak je na ich zasadnutí prítomnánadpolovičná väčšina členov daného orgánu. Pre právoplatné prijatie uzneseniasa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov orgánu.
Výkon funkcií v orgánoch ASKAS je dobrovoľný a ich členom nepatrí žiadnaodmena.


Článok 9.
Orgány
Sústavu volených orgánov ASKAS tvoria:
a/ Valné zhromaždenie ASKAS /VZ/,
b/ Koordinačný výbor klubov abstinujúcich /KOVKA/,
c/ Kontrolný výbor ASKAS /KV/,
d/ Prezident ASKAS.

Článok 10.
Valné zhromaždenie

 

Valné zhromaždenie /VZ/ je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom ASKAS.Riadne VZ sa koná minimálne raz za 2 roky, zväčša v priebehu celoslovenskéhokongresu klubov abstinujúcich. Okrem riadnych VZ sa môžu konať tiež mimoriadneVZ.
Rokovania VZ zvoláva a zabezpečuje KOVKA a musia byť zvolané najneskôr 2mesiace pred termínom ich konania. VZ sa musí konať aj vtedy, ak jeho zvolaniepožiada minimálne 1/3 členskej základne ASKAS alebo podnet k jeho zvolaniu dáKV.
Na VZ sa zúčastňujú všetci členovia ASKAS, delegovanými zástupcami.
Rokovania VZ majú verejný charakter a môžu sa ich zúčastniť aj nečlenoviaASKAS, avšak bez práva hlasovať.
VZ rozhoduje o všetkých zásadných obsahových, programových, organizačných,personálnych a ekonomických otázkach v činnosti ASKAS, pričom do jeho výlučnejpôsobnosti patrí predovšetkým:

a/ schvaľovať:
- správu o činnosti a stave hospodárenia ASKAS a o činnosti jej orgánov,
- zmeny a doplnky stanov a ďalších základných dokumentov ASKAS,
- koncepcie obsahu činnosti a programovej stratégie ASKAS,
- výsledky hospodárenia, rozpočet a účtovnú závierku ASKAS,
- zlúčenie ASKAS s iným občianskym združením,
- účasť na činnosti iných právnických osôb,
- zánik ASKAS a spôsob jeho likvidácie, vysporiadanie majetku, práv
a povinností, pohľadávok a záväzkov ASKAS
b/ voliť a odvolávať:
- členov KOVKA, členov KV a prezidenta ASKAS.


Článok 11.
Koordinačný výbor klubov abstinujúcich

 

Koordinačný výbor klubov abstinujúcich /KOVKA/ je najvyšším orgánom ASKASmedzi VZ. V tomto období je tiež nositeľom všetkých práv, povinností a kompetenciív riadení a rozhodovaní o činnosti ASKAS. Zabezpečuje realizáciu uznesení VZa všetkých úloh, vyplývajúcich z obsahu základných dokumentov a programovýchkoncepcií ASKAS.
KOVKA má minimálne 13 členov, zástupcov členov ASKAS, priamo volených VZ,na dvojročné funkčné obdobie. Počet členov je vždy nepárny.
Riadne zasadnutia KOVKA sa konajú spravidla raz za polrok. V naliehavýchprípadoch sa môže uskutočniť aj mimoriadne zasadnutie KOVKA, pričom ichzasadnutie musí byť zvolané tiež vtedy, ak o to požiada aspoň 1/3 členov KOVKA,resp. z podnetu KV, resp. prezidenta ASKAS.
Zasadnutia KOVKA zvoláva a vedie prezident ASKAS. Zasadnutí KOVKA sazúčastňuje predseda KV s hlasom poradným, ako aj nečlenovia ASKAS, a to vždylen ako hostia.
KOVKA rozhoduje o všetkých zásadných otázkach praktickej realizácie obsahučinnosti a poslania ASKAS. Do jej výlučnej pôsobnosti patrí najmä:

a, zvolávať a komplexne pripravovať všetky zasadnutia a VZ
b/ prerokúvať a schvaľovať:
- všetky základné dokumenty, vnútorné predpisy, rozpočet a účtovnú závierkuASKAS,
- plány práce a hodnotenia činnosti orgánov a vnútorné predpisy ASKAS,
- prevádzkové a personálne usporiadanie činnosti, resp. sekretariátu ASKAS,
- zriadenie pracovných komisií a iných pomocných orgánov ASKAS, ichpersonálne obsadenie, plány a hodnotenia ich činnosti,
- prideľovanie grantov a dotácií na realizáciu vlastných projektov, resp. projektov jednotlivých členov ASKAS,
- spôsob nakladania s majetkom ASKAS a jej majetkovými právami, ako ajvšetky rozhodnutia v ekonomickej oblasti činnosti ASKAS,
- prijatie nových členov ASKAS, zrušenie členstva alebo vylúčenie člena z ASKAS
- návrh na voľbu prezidenta ASKAS z radov členov KOVKA,
c/ voliť a odvolávať:
- viceprezidenta ASKAS z radov členov KOVKA,
d/ menovať a odvolávať:
- predsedov a členov pomocných orgánov a vedúceho sekretariátu ASKAS,
- zástupcov ASKAS v medzinárodných a ďalších organizáciách,
- čestného prezidenta ASKAS.

Článok 12.
Kontrolný výbor
1. Kontrolný výbor ASKAS /KV/ vykonáva kontrolnú a revíznu činnosť v jehopôsobnosti, najmä pri nakladaní s finančnými a inými prostriedkami,poskytnutými darmi, grantmi, dotáciami, ako aj vo vzťahu k využívaniu majetkua majetkových práv ASKAS.
2. KV má minimálne 3 členov, volených VZ na dvojročné funkčné obdobie. V jeho čele stojí predseda KV, ktorého zo svojich radov volí KV.
3. KV sa schádza minimálne raz za pol roka, resp. podľa potreby. Jeho zasadnutiazvoláva a vedie predseda KV.
4. V záujme riadneho výkonu funkcie má KV právo nahliadať do celej agendyASKAS, jeho dokumentov alebo iných materiálov a vyžadovať informácie odfunkcionárov ASKAS.
5. O výsledkoch činnosti KV informuje VZ a KOVKA. V prípade zistenia porušeníplatných predpisov požaduje od orgánov ASKAS okamžitú nápravu zistenýchnedostatkov.

Článok 13.
Prezident

 

Štatutárnym zástupcom ASKAS je jej prezident. Do funkcie je volený na návrhKOVKA, priamo na VZ na dvojročné funkčné obdobie.
Prezident zastupuje ASKAS navonok a rokuje v jej mene. Zabezpečuje plnenievšetkých uznesení orgánov ASKAS a vedie zasadnutia KOVKA. Organizuje a riadicelú činnosť ASKAS a všetkých jej orgánov. Na základe poverenia KOVKA plní tiežďalšie úlohy.


Článok 14.
Viceprezident

 

V prípade potreby prezidenta ASKAS v plnom rozsahu zastupuje viceprezident ASKAS.
Viceprezidenta ASKAS volí priamo KOVKA, a to na dvojročné funkčné obdobie.


Článok 15.
Čestný prezident

 

Ako výraz mimoriadnych zásluh o rozvoj abstinentského klubového hnutia na Slovensku môže byť zriadená funkcia čestného prezidenta ASKAS.
Personálny návrh na menovanie čestného prezidenta ASKAS predkladá KOVKA valnému zhromaždeniu ASKAS.
Funkcia čestného prezidenta ASKAS je doživotná


Článok 16.
Pomocné orgány

 

V pôsobnosti ASKAS môžu byť popri volených orgánoch ustanovené aj pomocné orgány, o ktorých štruktúre a usporiadaní rozhoduje KOVKA.
Členovia pomocných orgánov sú menovaní KOVKA na dobu určitú. Na ich čele stoja ich predsedovia, ktorí v plnom rozsahu zodpovedajú za ich činnosť.
Pre zabezpečenie administratívy, vedenie agendy a organizačných, ekonomických a iných úloh ASKAS zriaďuje vlastný sekretariát, za ktorého činnosť zodpovedá jeho prezident.


Článok 17.
Organizačné jednotky

 

ASKAS zastrešuje všetky organizačné jednotky. Eviduje organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sú evidované na MV SR a majú svoje registračné čísla. Zároveň eviduje aj organizačné jednotky bez právnej subjektivity.
Postavenie, pôsobnosť a obsah činnosti organizačných jednotiek nie sú ich členstvom v ASKAS nijako dotknuté alebo oslabené.
Organizačné jednotky ASKAS pracujú na základe vlastných plánov práce a podľa vlastných pravidiel.
Článok 18.
Hospodárenie

Hospodárenie ASKAS sa realizuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami a ďalšími predpismi.
ASKAS hospodári na základe vlastného rozpočtu, ktorý schvaľuje VZ, resp. KOVKA.
Príjmami ASKAS sú najmä:

- dary a príspevky od občanov, fyzických, právnických osôb alebo obcí,
- dotácie a granty od štátnych orgánov, domácich nadácií a zahraničnýchorganizácií,
- výnosy zo sponzorskej činnosti, mediálnych kampaní a pod.,
- tržby dosahované z vlastnej činnosti ASKAS.

 

ASKAS môže vykonávať vlastnú podnikateľskú činnosti, v rozsahu primeranomsvojím potrebám, v súlade s platnými právnymi predpismi.


Článok 19.
Zánik
1. ASKAS môže zaniknúť: 

- dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
- právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
2. O každej forme zániku rozhoduje výhradne VZ, pričom ukončeniu činnostiASKAS
bez právneho nástupcu musí predchádzať likvidácia ASKAS.
3. Spôsob, postup, časový a vecný harmonogram likvidácie stanoví svojimrozhodnutím
VZ, ktoré určí aj formu jeho majetkového vysporiadania, vymenuje likvidátora
a schváli plán likvidácie.

Článok 20.
Záverečné ustanovenie

Zmeny a doplnky v týchto stanovách môže vykonať jedine VZ, a to na návrhKOVKA vo forme písomných a číslovaných dodatkov k stanovám.
Tento návrh nového znenia Stanov ASKAS bol prerokovaný a schválený riadnymvalným zhromaždením ASKAS dňa 16.09.2012. Účinnosť však nadobúda až pojeho vzatí na vedomie zo strany Ministerstva vnútra SR.
Schválením týchto Stanov ASKAS strácajú platnosť a účinnosť doteraz platnéstanovy ASKAS. Orgány ASKAS sú povinné do 3 mesiacov od nadobudnutiaúčinnosti týchto stanov uviesť stav v pôsobnosť ASKAS do plného súladu s ichobsahom.
V prípade potreby sú orgány ASKAS oprávnené vydať interné predpisy navykonanie niektorých ustanovení týchto stanov, resp. pre zabezpečenie riadnehofungovania ASKAS.

Kontakt

 

 

Viceprezident  ASKAS 

Ján  Václav  

mobil - 0905 700 838

 janvaclavzeman@azet.sk

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Daj o nás vedieť priateľom

ADMINISTRÁTOR

Aktualizovanie v adresári, termíny vašich akcií

     a príspevky posielajte na :              

          0915 954 927

madlenak@centrum.sk

 

Paľo  MADLEŇÁK

PM admin laughing 

djcf watermark5

 

 

Návštevnosť

TOPlist