ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Vitajte na stránkach Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska - ASKAS

 

Naša stránka slúži hlavne na komunikáciu medzi klubmi abstinujúcich

a pomoc ľuďom, ktorí zápasia s problémom

ZÁVISLOSŤ .

Keďže kluby pôsobia na celom území Slovenska 

s dôverou sa obráťte na najbližší klub vo vašom regióne.

Osobné skúsenosti a spolupráca s liečebňami

zaručujú účinnú pomoc pre tých,ktorí ju potrebujú.

Či už je to samotný závislý,alebo jeho rodinní príslušníci. 

Neodkladajte svoj problém donekonečna !   

 

Dňa 22.6.2024 sa konalo zasadanie KOVKA. Miesto konania Trenčianske Stankovce 

Preberali sa hlavne témy :

 • 1. Zabezpečenie a organizácia XXIII. kongresu ASKAS v Medzilaborciach 13.- 15. septembra 2024.

2. Príprava a zabezpečenie valného zhromaždenia ASKAS.

3. Koncepčný zámer a strategický plán rozvoja ASKAS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Technicky je XXIII. kongres ASKAS zabezpečený.

Záujemcovia o dvojposteľové izby budú ubytovaní v hoteli v Medzilaborciach.

Členovia KOVKA budú ubytovaní v Daňovej.

Jednotlivé sekcie sú zabezpečené.

Pozvaní sú aj zástupcovia psychiatrickej liečebne Červený dvor z Česka.

Poplatok 100 - 110 € / osoba.

 

2. Voľba prezidenta a viceprezidenta ASKAS.

Predstavenie nového zloženia členov KOVKA.

Návrh na zvýšenie členského príspevku v ASKAS.

 

3. Oboznámenie sa s dokumentom, pripomienky, úpravy a schválenie.

Koncepčný zámer a strategický plán rozvoja ASKAS :

 

 Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

 

Adresa: Zemianske Podhradie 224 913 07 Bošáca     email: janvaclavzeman a azet.sk

 

 

KONCEPČNÝ ZÁMER A STRATEGICKÝ PLÁN

ROZVOJA ASKAS

Motto : „ Daj, aby si dostal ! “

 

 

V Handlovej,  7.6.2024                                               Vypracovala Jana Volfová   

 

OBSAH:

Úvod

 1. Poslanie a vízia asociácie
 2. Analýza
  • Charakteristika ASKAS
  • Charakteristika vzdelávacích, kultúrnych a športových činností ASKAS
  • Materiálno technické zabezpečenie
  • Personálne zabezpečenie
  • Hodnoty komunity abstinujúcich
  • Swap analýza
  • Spolupráca s partnermi ASKAS
 3. Strategické ciele a úlohy ASKAS
  • Ciele a úlohy v oblasti vzdelávania a prevencie
  • Ciele a úlohy v oblasti kultúry a športu
  • Ciele a úlohy v oblasti spolupráce s partnermi
  • Ciele a úlohy v personálnej oblasti
  • Ciele a úlohy v oblasti imidžu ASKAS

Záver

 

 

Úvod

V návrhu koncepčného rámcu vychádzam z koncepcie, ktorá sa napĺňala počas 30.tich rokov fungovania ASKAS. Mojím úmyslom nie je len naplánovať budúce zmeny, ale aj vytýčiť a v spolupráci s členmi KOVKA koordinovať ako tieto zmeny dosiahnuť dodržaním legislatívneho rámca a tiež s ohľadom na spoločenské aspekty. Navrhujem začať s elimináciou slabých stránok asociácie, odstraňovaním rizík a elementov, ktoré ohrozujú asociáciu a jej pôsobenie.

Vytýčené ciele nemajú predstavovať reštart ASKAS, naopak, nadväzujú na jeho už nastúpený progresívny trend. Vo svojej práci uvádzam, aké je poslanie ASKAS, z akej analýzy som odvodila strategické ciele rozvoja asociácie na ďalšie dva roky. Aj ASKAS totiž podlieha zmenám. Jej činnosť a pôsobenie sú determinované rôznymi časovými požiadavkami vývoja spoločnosti , podnetmi od laickej i odbornej verejnosti, rozvoja informačných technológií a rôznych iných premenných. Cieľom pôsobenia a činnosti ASKAS je dobre fungujúce zoskupenia socio terapeutických klubov a svojpomocných skupín abstinujúcich a pevné, nezastupiteľné miesto ASKAS v našej spoločnosti.

 

Charakteristika ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom organizovaných skupín, ktorých hlavným a trvalým cieľom je všestranne a vzájomne si napomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia trvale a dôsledne abstinovať, koordinovať abstinentský život a činnosť klubov abstinujúcich na Slovensku, obhajovať práva, presadzovať potreby a chrániť oprávnené záujmy populačnej skupiny abstinovať od akejkoľvek drogy. Je občianskym združením podľa zákona č.83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniklo dňa 19.5. 1994 na základe jeho registrácie na Ministerstve vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-7155.

Vystupuje ako mimovládna , nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia, sledujúca všeobecne prospešné ciele, predovšetkým v oblasti života v striedmosti a abstinencii od alkoholu a iných drog, permanentného doliečovania drogovo závislých osôb, zdravého spôsobu života, moderného a zdravého životného štýlu.

Poslaním ASKAS je koordinácia spoločného postupu jeho členov pri zabezpečovaní ich permanentného doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ich vlastného programu činnosti sústreďujúceho sa na všestrannú systematickú pomoc osobám abstinujúcich od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia, dosahovanie vyššej kvality ich života a plnohodnotné zapojenie do rodinného, pracovného, spoločenského života a popularizáciu zdravého spôsobu života v striedmosti a abstinencii od alkoholu a iných drog.

Za primárny cieľ svojho snaženia ASKAS považuje najmä zastrešovanie abstinentského hnutia a klubového života v rámci tretieho sektora na území Slovenska, ako aj metodickú, poradenskú a organizačnú pomoc členom pri dôslednom naplňovaní ich úsilia trvale a dôsledne abstinovať a druhým v podobnom snažení účinne pomáhať.

Členom sa môže stať každá nezisková, mimovládna organizácia, každá svojpomocná skupina abstinujúcich. Členstvo vzniká podaním prihlášky, kde záujemca voľnou formou písomne prehlási, že dobrovoľne vstupuje k občianskemu združeniu ASKAS.

KOVKA- Koordinačný výbor klubov abstinujúcich je nositeľom všetkých práv, povinností a kompetencií v riadení a rozhodovaní. Zabezpečuje realizáciu uznesení a všetkých úloh a programových koncepcií ASKAS.

KOVKA má 15 členov. Na jeho čele je prezident ASKAS. Riadne zasadania KOVKA sa konajú spravidla raz za štvrťrok.

 

Materiálno technické zabezpečenie

ASKAS ne/ disponuje

Personálne zabezpečenie

Členovia KOVKA sú rozdelení podľa zastúpenia jednotlivých krajov a regiónov.

Viď. Mapka , ktorú treba dopracovať a dohodnúť sa na vyplnení tzv. bielych miest prerozdelením povinností jednotlivých členov KOVKA.

(Paľo Madleňák)

 

              

 HODNOTY ASKAS :

 

Abstinencia ako zdravý životný štýl

Vzdelávanie

Vzájomné porozumenie

Empatia

 Rešpekt a ohľaduplnosť

 

              

 SWAP ANALÝZA

Swap analýza je štandardná metóda používaná pri strategickom, koncepčnom plánovaní budúcich cieľov. Jej princípom je jednoduchá,

avšak výstižná a pokiaľ možno vyčerpávajúca, objektívna charakteristika silných a slabých stránok ASKAS. Zahŕňa rozbor možných príležitostí pre budúce zlepšenia , ale aj rozbor ohrození, ktoré by mohli prekaziť naplnenie vytýčených cieľov. Iba na základe serióznej analýzy sa dajú robiť múdre rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú vývoj ASKAS pozitívnym smerom. Slabé a silné stránky predstavujú vnútornú analýzu ASKAS. Príležitosti a ohrozenia predstavujú vonkajšiu analýzu. Vonkajšie vplyvy a účinky sú pri tvorbe stratégie veľmi dôležité, pretože zvyčajne ich ASKAS nemusí vedieť ovplyvniť.

 

 

ASKAS

Silné stránky

Vzájomná symbióza členských klubov ASKAS, spolupráca a historicky potvrdená podpora formácií združených v ASKAS

Záujem vznikajúcich klubov o členstvo na základe dobrého mena asociácie

 

Slabé stránky

Nedostatočná spätná väzba

Informovanosť o činnosti klubov

vstupujúcich do ASKAS

Nedostatočná asertivita asociácie

 

Príležitosti

Spolupráca s liečebňami

Čerpanie pozitív hmotných i nehmotných rezerv od sponzorov/ partnerov ASKAS

 

 

 

Ohrozenia

Informačný šum

 

 

 

Spolupráca s partnermi

Predná Hora

Rodinné terapie

Vzdelávacie akcie

Prezentácia klubov abstinujúcich v liečebni

 

 

Vízia ASKAS a poslanie

Moja predstava o postavení ASKAS v našej spoločnosti vyjadruje budúce smerovanie , ktoré má napredujúci charakter využívajúci všetky dostupné moderné spôsoby a trendy v oblasti doliečovania závislostí, výsledky analýz a výskumov nielen Slovenskej, ale aj medzinárodnej adiktologickej spoločnosti. Výsledkom takéhoto pôsobenia asociácie je motivácia vedúcich svojpomocných skupín a klubov abstinujúcich, ich spokojnosť, súdržnosť a vzájomná pomoc v celoživotnom procese doliečovania závislostí.

 

 

Analýza

K vypracovaniu koncepcie a strategického plánovania ma donútila túžba a potreba urobiť niečo pre našu asociáciu, ktorá napriek dlhoročnej usilovnej  práci jej členov často nevedela reflektovať na potrebu využitia moderných postupov a nových informačných technológií, ktoré sa pri dobrom manažmente dajú skĺbiť s dlhoročnými skúsenosťami, múdrosťou a vyňatím niektorých efektívnych prvkov zo zdanlivo zastaralých metód chodu asociácie. Cieľom tejto analýzy je poukázať na silné a slabé stránky ASKAS, na rôzne vonkajšie vplyvy a možnosti, , príležitosti a výzvy, ktoré môžu mať pozitívny, ale aj negatívny vplyv na plnenie vytýčených cieľov a jej ďalšie pôsobenie.

Strategické ciele a úlohy ASKAS

Pri stanovení cieľov som vychádzala z aktuálneho stavu ASKAS, návrhu koncepcie rozvoja, SWAP analýzy  a línií vytýčených v stanovách ASKAS schválených gremiálnym zhromaždením dňa 15.9. 2018.

Chcem spolu s vami nastaviť také strategické ciele, ktoré máme aj reálnu šancu zrealizovať. Stanovené ciele preto navrhujem ako krátkodobé, alebo strednodobé ciele, ktoré môžu byť čiastkovou súčasťou väčších cieľov a zámerov ASKAS.  Realizáciu orientujem na dátum nasledujúceho kongresu 9/2026

 

Ciele a úlohy ASKAS

Strategický cieľ- do 9/26 zabezpečiť zvýšenie efektivity práce KOVKA implementáciou získaných skúseností starších členov do praxe využívajúcej moderné trendy a nové poznatky jej mladších členov.

Špecifický cieľ- Rozdelenie zastúpenia jednotlivých klubov podľa geografického plánu. Návrh podľa mapky ( Paľko Madleňák)

Vypracuje koordinačný výbor na základe možností a schopností jeho členov.

Špecifický cieľ- Zmodernizovať webovú stránku ASKAS s možnosťami spätnej väzby laickej i odbornej verejnosti

 

 

Ciele a úlohy v oblasti spolupráce s partnermi

Strategický cieľ- do 09/2026 nadviazať spoluprácu s novými liečebňami,                           Pezinok, Zálužie...( podľa návrhu a schválenia KOVKA)

Špecifický cieľ- Prehlbovať spoluprácu ASKAS s odborníkmi v oblasti adiktológie,  socioterapeutických klubov a svojpomocných skupín.

                       

 

 Ciele a úlohy v personálnej oblasti

Strategický cieľ- 09/2026 zabezpečiť čo najväčšiu erudovanosť , aktivitu a lojalitu členov KOVKA a prezidenta ASKAS, aby v prípade absencie bola možnosť suplovania bez negatívneho dopadu na fungovanie a štandardné pôsobenie ASKAS.

Špecifický cieľ- Zvýšiť kvalitu, a tým aj efektivitu vzdelávacích podujatí pre vedúcich socio terapeutických klubov a svojpomocných skupín abstinujúcich.

                        

Ciele a úlohy v oblasti imidžu ASKAS

Strategický cieľ- v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pokračovať a ešte aktívnejšie sa podieľať na šírení dobrého mena asociácie.

Špecifický cieľ- Pravidelne informovať odbornú i laickú verejnosť o prospešných aktivitách asociácie, argumentačne vyvracať rôzne hoaxy a škodlivé fenomény odporcov asociácie.

 

Záver

Predložený návrh koncepcie vychádza z mojich subjektívnych doterajších zistení, poznatkov, pozorovaní, hodnotení a skúseností. Napriek tomu mám za to, že vyplýva z reálneho stavu a konkrétnej situácie, v ktorej sa ASKAS nachádza. Vnímam ho ako obrovskú nedopísanú stranu v knihe života našej asociácie, ktorú Vám všetkým ponúkam nielen ako možnosť, ale aj potrebu priebežne ho dopĺňať, upravovať, či spresňovať. Idea čistého listu v knihe života ASKAS v sebe zahŕňa možnosť reagovať na prípadné zmeny v trendoch, zmeny v legislatíve , či iné, aby sme viac nemuseli čeliť útokom a obviňovaniu zo strany neprajníkov   zo zastaralého spôsobu riadenia asociácie a bráneniu progresu ASKAS.

Len spoločným úsilím a intervenciami dosiahneme podporu ASKAS v jeho rozvoji a raste a upevnenie jej pozície v našej spoločnosti.

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 Prezident  ASKAS

 

------------------------------------- 

Viceprezident  ASKAS 

Ján  Václav  

mobil - 0905 700 838

 janvaclavzeman@azet.sk

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Daj o nás vedieť priateľom

ADMINISTRÁTOR

Aktualizovanie v adresári, termíny vašich akcií

     a príspevky posielajte na :              

          0915 954 927

madlenak@centrum.sk

 

Paľo  MADLEŇÁK

PM admin laughing 

djcf watermark5

 

 

Návštevnosť

TOPlist