ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Vitajte na stránkach Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska - ASKAS

 

Naša stránka slúži hlavne na komunikáciu medzi klubmi abstinujúcich

a pomoc ľuďom, ktorí zápasia s problémom

ZÁVISLOSŤ .

Keďže kluby pôsobia na celom území Slovenska 

s dôverou sa obráťte na najbližší klub vo vašom regióne.

 

Osobné skúsenosti a spolupráca s liečebňami

zaručujú účinnú pomoc pre tých,ktorí ju potrebujú.

Či už je to samotný závislý,alebo jeho rodinní príslušníci. 

 

Neodkladajte svoj problém donekonečna !   

 

Poslanie a ciele ASKAS
Správa o činnosti ASKAS
Členská základňa ASKAS
Správa o hospodárení ASKAS

1. Poslanie a ciele ASKAS:

 

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska /ďalej iba ASKAS/ bola založená v septembri 1994, ale jej hlavná činnosť začala na 9. kongrese 12. – 14. 09. 1996 v Michalovciach /Zemplínska Šírava/. Vtedy sa pretransformovala zo zjazdov klubov abstinentov na kongresy a vtedy vydala svoje programové vyhlásenie a bola zaregistrovaná na MV SR ako občianske združenie.

 

ASKAS je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom klubov a skupín, ktorých trvalým cieľom je vzájomne a účinne si napomáhať pri efektívnom naplňovaní ich rozhodnutia trvalo a dôsledne abstinovať. Jej hlavným poslaním je koordinovanie abstinentského života a činnosti klubov abstinujúcich u nás a zároveň obhajovať práva, presadzovať potreby a chrániť záujmy populačnej skupiny, abstinujúcej od rôznych drog.

 

ASKAS je občianskym združením podľa ustanovení zák. č. 83/90 Zb. o združení občanov. Vystupuje ako mimovládna nezisková, nezávislá, nepolitická organizácia, sledujúca všeobecne prospešné ciele v rámci života v striedmosti a v abstinencii od alkoholu a iných drog, ako aj permanentného doliečovania osôb závislých na drogách akéhokoľvek druhu, zdravého spôsobu života a tiež životného štýlu. Svoju činnosť rozvíja na celom území Slovenskej republiky a sídlo má v Trenčíne.

 

ASKAS za svoje hlavné poslanie považuje koordináciu spoločného postupu členov pri zabezpečení permanentného doliečovacieho procesu abstinujúcich závislých a naplňovaní vlastného obsahu ich činnosti, prednostne sústredeného na všestrannú a systematickú pomoc osobám abstinujúcim od drog, s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia, dosahovania vyššej kvality ich života a ich zapojenia do rodinného, pracovného a spoločenského života, ako aj na popularizáciu zdravého a zmysluplného života v abstinencii od alkoholu alebo iných drog.

 

ASKAS je dobrovoľným občianskym združením otvoreným všetkým svojpomocným skupinám. Členstvo v asociácii je kolektívne a môže byť iba riadne. Riadnym členom môže byť každá mimovládna organizácia, svojpomocná skupina abstinujúcich stotožňujúca s poslaním a cieľmi asociácie, súhlasiaca s obsahom stanov a pripravená aktívne participovať na naplňovaní jej programu. Za členov sú prednostne prijímané socioterapeutické kluby abstinujúcich alebo iné spoločenstvá abstinujúcich, zúčastňujúce sa na preventívnom, terapeutickom, resocializačnom alebo doliečovacom procese závislých.

 

ASKAS má pre naplňovanie svojich programových zámerov a cieľov vytvorenú sústavu vlastných riadiacich orgánov, na činnosti ktorých aktívne participujú všetci členovia. Z hľadiska praktického výkonu agendy má dôležité postavenie Koordinačný výbor klubov abstinujúcich /KOVKA/ ako jej reprezentant na verejnosti. Štatutárnym zástupcom je prezident ASKAS, volený do tejto funkcie najvyšším orgánom asociácie – Valným zhromaždením ASKAS. Na poslednom Valnom zhromaždení konanom počas XVIII. kongresu ASKAS v Strečne bol vo funkcii prezidenta ASKAS na ďalšie dvojročné funkčné obdobie opäť zvolený Jan Dudák z Klubu abstinujúcich priateľov v Prievidzi.

ASKAS sa usiluje o maximálne sprehľadnenie svojej činnosti a o výsledkoch svojho pôsobenia pravidelne informuje širokú verejnosť a všetkých svojich darcov, sponzorov, spolupracovníkov, sympatizantov.

 

ASKAS má zriadenú svoju stálu kanceláriu na ulici Duklianskych hrdinov 18 Trenčín

tel.: 0905 443 983
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Adresa pre poštový styk je: ASKAS, Duklianskych hrdinov 18, 911 05 Trenčín.

Na uvedenú adresu sa možno obracať so žiadosťami o informácie, návrhmi a námetmi pre činnosť asociácie, prípadne jej jednotlivých členov alebo klubov abstinujúcich na celom území Slovenskej republiky.

 

2. Správa o činnosti ASKAS:

 

V roku 2015 bola práca ASKAS zameraná mimo iné aj na prípravu a organizačné zabezpečenie Odborného seminára, ktorý sa v tomto hodnotenom roku konal v hoteli Polianka v Krpáčove. Ďalej bola práca ASKAS zameraná na pomoc niektorým klubom pri organizovaní výročných stretnutí a na ďalšie skvalitnenie a propagáciu zdravého životného štýlu na verejnosti ale i v samotných rodinách závislých a na presadzovanie trvalej a dôslednej abstinencie.

 

Koordinačný výbor klubov abstinujúcich KOVKA zasadal v r. 2015 nasledovne:

 

25.04.2015 v hoteli Polianka v Krpáčove:

- splnenie úloh z posledného rokovania KOVKY

- organizačné a materiálne zabezpečenie Odborného seminára

- príprava Športových hier abstinujúcich

- zriadenie Centra abstinentského hnutia na Prednej Hore

 

11.09.2015 v rekreačnom zariadení Hlboké v Bojniciach

- splnenie úloh z posledného rokovania KOVKY v Krpáčove

- návrhy zmien a opatrení z A-klubu Tornaľa

- abdikácia predsedu A-klubu v Leviciach

- organizačne a materiálne zabezpečenie Športových hier abstinujúcich 2015

- prijatie klubu KRASA Kanianka do Askas

 

V roku 2015 ASKAS pokračoval v započatej tradícii Odborných výcvikov, ten v hodotenom roku sa konal v hoteli Polianka v Krpáčove. Zúčastnilo sa ho 66 osôb z 22 klubov, kladom bolo odborné zabezpečenie lektormi a to: Phdr. Vladimír Stanislav z OLUP Predná Hora, ďalej PhDr. Janka Žemličková z AT Sanatoria Bratislava a Marián Daubner z KAPP Prievidza. Spokojní môžeme byť z účasťou, nárast účasti predstavoval oproti predchádzajúcemu roku 37 %. Negatívom bolo, že Odborného semináru sa nezúčastnili iba samotní funkcionári klubov, ale aj klubisti, čo sa prejavilo hlavne v diskusii, ktorá často skľzla mimo stanovených témat.

Tento rok sme pre velmi slabý záujem zo strany abstinujúcich neorganizovali Veľkonočné stretnutie, ktoré už v minulom roku malo velmi slabú účasť. Mnohé jednotlivé kluby si organizovali samostatné akcie na Veľkú noc a ASKAS nechcel tieto aktivity klubov narúšať.

Ďalej ASKAS organizoval v spolupráci s KAPP Prievidza Športové hry abstinujúcich, ktoré sa tento rok konali v dňoch 11.-13.09.2015 v rekreačnom zariadení Hlboké pri Bojniciach. Tejto akcie sa celkom zúčastnilo 139 účastníkov z 24 kluboch združených v ASKAS. Môžeme po organizačnej stránke hodnotiť túto akciu ako vydarenú, účastníci mali priestor pre športovanie v 5 disciplínach: hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky, nohejbal, preťahovanie ľanom a stolný tenis. Zároveň počas konania Športových hier ostal čas a priestor na tzv. klubový večer a na Výročné stretnutie KAPP, kde bola

 

možnosť zabaviť sa na spoločenskej úrovni. Všetci zúčastnení si odnášali dobrý pocit z tohto stretnutia a načerpali ďalšie sily do trvalej a dôslednej abstinencie.

 

 

3. Členská základňa ASKAS:

 

ASKAS mal na konci roka 2015 celkom 48 riadne písomnou formou prihlásených klubov. V r. 2015 pribudol jeden nový klub a to klub KRASA z Kanianky okr. Prievidza.. Všetky písomné prihlášky sú uložené na sekretariáte ASKAS.

 

Členmi ASKAS sú:


- KAJZT – klub abstinentov južného Zemplína Trebišov
- A - klub abstinentov v Starej Ľubovni
- Klub abstinentov Žilina
- KAT – klub abstinentov Trenčín
- A - klub Nitra
- A - klub Spišská Nová Ves
- RAK – Ružomberský abstinentský klub
- A - klub Jaseň - Oravská Jasenica
- Klub abstinujúcich Nové Zámky
- A - klub Rimavská Sobota
- A - klub Nové Mesto nad Váhom
- A - klub Netradiční Záhoráci Malacky
- Klub abstinentov Brezová pod Bradlom
- Klub Maják – Liptovský Hrádok
- Priatelia života – Košice
- Klub Pohoda – Revúca
- Klub abstinentov Dôvera – Žilina
- Klub abstinentov KLUS – Poprad
- A - klub Považská Bystrica
- KLUS Humenné
- KLUS Snina
- KLUS Medzilaborce
- Kruciáta oslobodenia človeka – Levoča
- Klub extra triezvych Kežmarok
- A - klub Michalovce
- A -1 klub AT Sanatórium Bratislava
- A - klub Levice
- KAPP Prievidza
- KAHAN Prešov
- A - klub Handlová
- KLUS Trnava
- A - klub Topoľčany
- A - klub Zvolen
- Klub Radosť Námestovo

- Klub abstinentov Partizánske

- Klub prešovských abstinentov

- Ne – závislosť Piešťany

- BYSKA Banská Bystrica

- A - klub Nádej Turčianské Teplice

- KLUD – Bratislava

- SPAS – klub Juraja Marianiho Predná Hora

- A – Z klub Košice

- A 2 klub AT sanatorium Bratislava

- A - klub Lučenec

- A – klub Dúha Velké Zálužie

- A – klub Hron Brezno

- A – klub Tornaľa

- KRASA Kanianka

Počet jednotlivcov zlúčených v ASKASe sa dá odhadnúť iba orientačne, pretože do jednotlivých klubov prichádzajú noví odliečení pacienti, dochádza k recidívam, niektorí prestávajú z rôznych dôvodov navštevovať klub. Keď zoberieme do úvahy tú skutočnosť, že jeden klub má v priemere 30 členov, potom by členskú základňu ASKAS tvorilo cca 1.500 osôb. K tomuto číslu je treba prirátať pomerne veľkú základňu v Bratislave a okolí, ktoré tvoria tzv. „bratislavské kluby“ avšak nie sú nikde zaregistrované. V neposlednom rade tiež treba rátať aj so širokým počtom „sympatizantov“, rodinných príslušníkov, ktorí sa tiež aktívne podieľajú na programovom vyhlásení ASKAS a zúčastňujú sa našich akcií. Preto môžeme smelo vyhlásiť, že ASKAS, jeho činnosť, projekty, program má dosah na cca 3.000 ľudí

 

Do koordinačného výboru klubov abstinujúcich /KOVKA/ boli na Valnom zhromaždení konanom 15. 09. 2014 počas XVIII. kongresu, zvolení títo delegáti:

 

-Bolfík Jaroslav z A klubu Rožňava

-Čurnik Marián z Klubu abstinujúcich priateľov v Prievidzi

-Ďaďová Eva z Ružomberského abstinentského klubu

-Faix Ladislav z SET Kežmarok

-Harčár Jakub z Klubu prešovských abstinentov

-Jaššo Marián z KAJZT Trebišov

-Klozík František z A klubu Nitra

-Neitz Ján z KLUS Trnava

-Nevizánsky Pavol z A klubu Levice

-Papaj Jozef z A klubu Žilina

-Polcer Jozef z A1 - AT Sanatorium Bratislava

-Skonc Juraj z KLUS Medzilaborce

-Sroková Andrea z A klubu Hron Brezno

-Václav Ján z Klubu abstinentov Trenčín

-Zavarský Karol z KLUS Poprad

ASKAS chce i touto cestou poďakovať všetkým klubom, skupinám za podporu vo svojej práci a ďakujem i všetkým členom KOVKY, ktorí svoju prácu vykonávajú na úkor svojho voľného času a bezplatne. Navyše cestujú na jednotlivé zasadnutia KOVKY v rámci celého Slovenska vo vlastnej réžii.

 

Správa o hospodárení ASKAS:

V hodnotenom roku 2015 ASKAS neobdržal žiadnu dotáciu zo štátneho rozpočtu. Nebol ani zaregistrovaný ako príjemca 2% z daní za rok 2014. Všetky akcie, ktoré ASKAS organizoval vo svojej réžii boli organizované a prefinancované tak, aby výdavky za akciu sa rovnali vybraným účastníckym poplatkom. V ASKAS-e jednotlivý členovia /kluby/ neplatia žiadne členské príspevky.

Vzhľadom k tomu, že nie je predpoklad, že by v blízkej budúcnosti bol ASKAS financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu, prezident ASKAS sa rozhodol účet č. 2624786

Kontakt

 


  

Prezident  ASKAS

 

Vladimír Farský

mobil - 0917 915 226

vladofarsky@gmail.com

 


Viceprezident  ASKAS 

 

Ján  Václav  

mobil - 0905 700 838

 janvaclavzeman@azet.sk

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Daj o nás vedieť priateľom

ADMINISTRÁTOR

Aktualizovanie v adresári, termíny vašich akcií

     a príspevky posielajte na :              

          0915 954 927

madlenak@centrum.sk

 

Paľo  MADLEŇÁK

PM admin laughing 

djcf watermark5

 

 

Návštevnosť

TOPlist