ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Profil  ASKAS

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska ( ASKAS )

je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom organizovaných skupín, ktorých hlavným a trvalým cieľom je všestranne a vzájomne si napomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia trvale a dôsledne abstinovať, koordinovať abstinentský život a činnosť klubov abstinujúcich na Slovensku, obhajovať práva, presadzovať potreby a chrániť oprávnené záujmy populačnej skupiny, abstinujúcej od akejkoľvek drogy. Je občianskym združením podľa zákona č. 23/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniklo dňa 19.05.1994 na základe jeho registrácie na Ministerstve vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-7155. Vystupuje ako mimovládna, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia, sledujúca všeobecne prospešné ciele, predovšetkým v oblasti života v striedmosti a abstinencii od alkoholu a iných drog, permanentného doliečovania drogovo závislých osôb, zdravého spôsobu života, moderného a zdravého životného štýlu.

Poslaním ASKAS je koordinácia spoločného postupu jeho členov pri zabezpečo

vaní ich permanentného doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ich vlastného programu činnosti, sústreďujúceho sa na všestrannú systematickú pomoc osobám abstinujúcich od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia, dosahovanie vyššej kvality ich života a plnohodnotné zapojenie do rodinného, pracovného, spoločenského života a popularizáciu zdravého spôsobu života v striedmosti a v abstinencii od alkoholu a iných drog.

Za primárny cieľ svojho snaženia ASKAS považuje najmä zastrešovanie abstinentského hnutia a klubového života v rámci tretieho sektora na území Slovenska, ako aj metodickú, poradenskú a organizačnú pomoc členom pri dôslednom naplňovaní ich úsilia trvale a dôsledne abstinovať a druhým v podobnom snažení účinne pomáhať.

 

V súčasnosti je v ASKAS združených 49 klubov abstinujúcich.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Členom sa môže stať každá mimovládna nezisková

organizácia, každá svojpomocná skupina abstinujúcich osôb. 

Členstvo vzniká podaním prihlášky, kde záujemca voľnou formou písomne prehlási,

že dobrovoľne vstupuje k občianskemu združeniu - ASKAS.

KOVKA / Koordinačný výbor klubov abstinujúcich /

je nositeľom všetkých práv, povinností a kompetencií v riadení a rozhodovaní činnosti ASKAS. 

Zabezpečuje realizáciu uznesení a všetkých úloh, vyplývajúcich z obsahu základných dokumentov 

a programových koncepcií ASKAS.

 

KOVKA má 15 členov, zástupcov riadnych členov ASKAS. 

Na jeho čele je prezident ASKAS.

Riadne zasadania KOVKA sa konajú spravidla raz za štvrťrok.

 

ASKAS v súčasnosti sídli na adrese :

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zloženie KOVKA :

 

                                                  1. VÁCLAV Ján - KAT - Trenčín - Viceprezident ASKAS 

                                                     ( zástupca prezidenta v plnom rozsahu )

                                                  2. PAPAJ Jozef - Klub abstinentov Žilina

                                                  3. SVITAŇOVÁ Marika - Klub abstinujúcich rodín POKORA - Poprad

                                                  4. VOLFOVÁ Janka - Fénix Handlová - Klub abstinentov

                                                   5. JAŠŠO Marián - A - klub  Trebišov

                                                   6. KONDÁŠ Jaroslav - ZAS  Michalovce

                                                  7. KLOZÍK František - A - klub  Nitra

                                                   8. HARČÁR Jakub - Klub abstinentov  Prešov

                                                   9. SKONC Juraj - KLUS  Humenné

                                                   10. MADLEŇÁK Pavol - KA Biela Orava  Zákamenné

                                                   12. ŠVANTNER Jaroslav - AK Brezno

                                                   13. NEJTZ Ján 

                                                   14. ČELKO Peter

                                                   15. KALAMÁR Erika

 

 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

Bližšie informácie o všetkých evidovaných kluboch v rubrike :

 Zoznam klubov

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IBAN : SK60 5600 0000 0041 2026 5001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  Kluby abstinujúcich registrované v ASKAS :

( Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska )

 

 1. ASKAS skype A - klub
 2. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Klub abstinujúcich
 3. BANSKÁ BYSTRICA - SLNIEČKO Klub abstinujúcich alkoholikov a narkomanov
 4. BREZNO - HRON  Abstinentský klub
 5. ČADCA - MOTÝĽ  Abstinentský klub
 6. DOLNÝ KUBÍN - CHOČ Abstinentský klub
 7. DUBNICA nad VÁHOM - KA Sloboda
 8. HANDLOVÁ - Fénix klub abstinentov
 9. HANDLOVÁ - HAK Handlovský abstinentský klub
 10. HLOHOVEC - ARCHA  Abstinentský  klub
 11. HUMENNÉ - KLUS 
 12. KANIANKA - KRASA Klub radostných a spokojných abstinentov
 13. KEŽMAROK - SET Spolok extra triezvych
 14. KLÁŠTOR POD ZNIEVOM   AK - Dobrý pastier 
 15. KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - Abstinentský klub
 16. LENDAK - Abstinentský klub Goral
 17. LIPTOVSKÝ HRÁDOK - MAJÁK  Klub abstinentov
 18. LOKCA - Klub abstinentov POHODA 
 19. LUČENEC  A - klub
 20. MEDZILABORCE - KLUS
 21. MICHALOVCE - ZAS  Zemplínska abstinujúca spoločnosť
 22. MOLDAVA NAD BODVOU - BODVA  A - klub
 23. MYJAVA - KAM  Klub abstinentov Myjava
 24. NÁMESTOVO Abstinentský klub - ZMENA
 25. NITRA  A - klub
 26. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - AK
 27. ORAVSKÁ JASENICA   AK - JASEŇ
 28. ORAVSKÁ POLHORA - KA RADOSŤ
 29. PEZINOK - ALFA klub
 30. POPRAD - Klub abstinujúcich rodín  POKORA
 31. POVAŽSKÁ BYSTRICA  A - klub
 32. POVAŽSKÝ CHLMEC - Klub abstinujúcich pri Modrom domčeku
 33. PREŠOV - KAHAN Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu
 34. PREŠOV - KPA Klub prešovských abstinentov
 35. PRIEVIDZA - KAPP Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi
 36. PRIEVIDZA - SAP Spolok abstinentov Prievidza
 37. RIMAVSKÁ SOBOTA - AK RIMAVA
 38. RUŽOMBEROK - RAK Ružomberský abstinentský klub
 39. SNINA - Sninský klub abstinentov
 40. TREBIŠOV - KAJTZ Klub abstinentov južného Zemplína
 41. TRENČÍN - KAT Klub abstinentov Trenčín
 42. TRNAVA - A - klub
 43. TRNAVA - KLUS Klub ľudí usilujúcich o striedmosť
 44. TRSTENÁ - A - klub RODINA
 45. TURČIANSKÉ TEPLICE - NÁDEJ  A - klub
 46. TVRDOŠÍN - Abstinentský klub ZMENA
 47. VEĽKÉ ZÁLUŽIE - DÚHA  A - klub
 48. ZÁKAMENNÉ - KA Biela Orava
 49. ZVOLEN - NÁDEJ  A - klub
 50. ŽILINA - Klub abstinentov

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S T A N O V Y

občianskeho združenia

A s o c i á c i a   k l u b o v

a b s t i n u j ú c i ch   S l o v e n s k a

 

/ nové znenie /

 

Toto nové znenie stanov ASKAS bolo prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení

Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska, ktoré sa konalo dňa 16.9. 2018

 

P r e a m b u l a

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska /ASKAS/ je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom organizovaných skupín, ktorých hlavným a trvalým cieľom je všestranne a vzájomne si napomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia trvale a dôsledne abstinovať, koordinovať abstinentský život a činnosť klubov abstinujúcich na Slovensku, obhajovať práva, presadzovať potreby a chrániť oprávnené záujmy populačnej skupiny, abstinujúcej od akejkoľvek drogy. Je občianskym združením podľa zákona č. 23/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniklo dňa 19.05.1994 na základe jeho registrácie na Ministerstve vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-7155. Vystupuje ako mimovládna, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia, sledujúca všeobecne prospešné ciele, predovšetkým v oblasti života v striedmosti a abstinencii od alkoholu a iných drog, permanentného doliečovania drogovo závislých osôb, zdravého spôsobu života, moderného a zdravého životného štýlu.

 

Článok 1.

Základné ustanovenia

 

 1. Názov: Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska /ďalej len ASKAS/
 2. Sídlo: č. d. 15,  029 64 Oravská Jasenica
 3. Pôsobnosť: Založené je na dobu neurčitú a pôsobí na celom území SR.
 4. Právna forma: Občianske združenie podľa ustanovení zák.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov  v znení  neskorších predpisov.      Je samostatná právnická osoba, spôsobilá  nadobúdať  všetky  práva  a  povinnosti  v  súlade  s  platným právnym poriadkom       Slovenskej republiky.

 

Článok 2.

Poslanie, obsah a cieľ činnosti

 

 1. Poslaním ASKAS je koordinácia spoločného postupu jeho členov pri zabezpečovaní ich permanentného doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ich vlastného programu činnosti, sústreďujúceho sa na všestrannú systematickú pomoc osobám abstinujúcich od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia, dosahovanie vyššej kvality ich života a plnohodnotné zapojenie do rodinného, pracovného, spoločenského života a popularizáciu zdravého spôsobu života v striedmosti a v abstinencii od alkoholu a iných drog.
 2. Rozhodujúcim obsahom činnosti ASKAS je:
 • presadzovať záujmy, programové ciele a potreby svojich členov na verejnosti, zastupovať ich vo vzťahu k ústredným organom štátnej správy, obecným samosprávam, štátnym inštitúciám, mimovládnym neziskovým organizáciám, ostatným inštitúciám štátneho a neštátneho charakteru u nás i v zahraničí, médiám a pod.,
 • zabezpečovať ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu členských subjektov a ich členov v oblasti sociálnej prevencie a doliečovacieho procesu abstinujúcich osôb,
 • organizovať rôznorodú laickú pomoc pri preventívnom, terapeutickom, resocializačnom a doliečovacom procese osôb závislých od drog rôzneho druhu,
 • poskytovať svojim členom poradenské služby a základný informačný servis a napomáhať rozvoju obsahu ich činnosti a prehlbovania účinnosti ich pôsobenia v uvedenej oblasti,
 • vykonávať sociálnu prevenciu a poskytovať sociálne poradenstvo v súlade s platnými právnymi predpismi.
 1. Za primárny cieľ svojho snaženia ASKAS považuje najmä zastrešovanie abstinentského hnutia a klubového života v rámci tretieho sektora na území Slovenska, ako aj metodickú, poradenskú a organizačnú pomoc členom pri dôslednom naplňovaní ich úsilia trvale a dôsledne abstinovať a druhým v podobnom snažení účinne pomáhať.
 2. Svoje poslanie, obsah a cieľ činnosti hodlá napĺňať realizáciou hlavných úloh takto:

      a/ koordinovať praktickú činnosť svojich členov pri uskutočňovaní ich vlastných             

          programov činnosti a plnení základných cieľov a programového poslania ASKAS,

      b/ iniciovať tvorbu opatrení, zameraných na zlepšenie sociálneho, spoločenského a

          pracovného postavenia, novej kvality života u abstinujúcich alkoholikov,

          narkomanov a inak drogovo závislých a získavať partnerov pre ich tvorivé

          naplňovanie v praxi,

      c/ vytvárať vhodné podmienky, aby sa myšlienky abstinencie od alkoholu a iných

         drog, striedmeho života a účinnej pomoci závislým osobám stali vecou celej

         spoločnosti, realizovanou formou komplexného súboru rozmanitých aktivít a

         čiastkových krokov,

      d/ získavať štátne orgány a orgány samosprávy pre účinnú podporu cieľov ASKAS

          a pre účinnú pomoc ich programom a v nadväznosti na to im poskytovať laickú

          pomoc pri riešení problémov drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických

          javov,

      e/ rozvíjať mediálnu, osvetovú a propagačnú kampaň na verejnosti a popularizovať

          idey abstinentského života a problematiky doliečovacieho procesu drogovo

          závislých osôb,

      f/ organizovať odbornú prípravu a výcvik funkcionárov a členov klubov abstinujúcich,

         aktivistov a ďalších dobrovoľníkov, s dôrazom na celý obsah doliečovacieho a

         resocializačného procesu, ako aj manažment mimovládnych neziskových organizácií

         u svojich členov,

     g/ nadväzovať a rozvíjať kontakty so zahraničnými partnermi za účelom ich odbornej a

         metodickej pomoci a výmeny konkrétnych praktických skúseností v tejto oblasti,

     h/ budovať informačnú databázu abstinentského hnutia a procesu doliečovania    

         v oblasti drogových závislostí, vrátane knižnice odbornej literatúry, periodík,    

         publikácií a iných materiálov a získané poznatky sprístupňovať svojim členom  a

         ďalším partnerom,

     i/ využívať, uplatňovať a rozvíjať rôzne formy a metódy sociálnej prevencie a

        sociálneho poradenstva a aktívne sa zúčastňovať na realizácii preventívnych

        programov v celej oblasti drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických

        javov.

 

Článok 3.

Zásady členstva

 

 1. Združenie je otvorené abstinentským svojpomocným skupinám. Budované je na princípe dobrovoľnosti.
 2. Riadnym členom sa môže stať každá svojpomocná skupina abstinujúcich osôb a ich príbuzných, každá mimovládna nezisková organizácia,. Každý záujemca o členstvo musí bezvýhradne súhlasiť s poslaním a cieľmi ASKAS, stotožniť sa s obsahom jeho stanov a musí byť pripravený aktívne participovať na naplňovaní jeho programu.
 3. Členstvo je individuálne alebo kolektívne a môže byť iba riadne.
 4. Do ASKAS sú prijímané kluby abstinujúcich alebo iné spoločenstvá abstinujúcich, resp. iné subjekty, aktívne sa zúčastňujúce na preventívnom, terapeutickom, resocializačnom a doliečovacom procese drogovo závislých osôb.

 

 

 

 

 

Článok 4.

Vznik členstva

 

 1. Členstvo vzniká na základe dobrovoľne prejavenej vôle každým záujemcom o  členstvo v ASKAS.
 2. Riadne členstvo vzniká podaním prihlášky, ktorou záujemca o členstvo písomne prehlási, že dobrovoľne pristupuje k združeniu a že bezvýhradne súhlasí s obsahom jeho stanov. Je nutné predložiť aj súhlas svojich orgánov so vstupom do ASKAS. Prijatie schvaľuje Koordinačný výbor klubov abstinujúcich.

 

 

Článok 5.

Zánik členstva

 

 1. Členstvo v ASKAS zaniká:

a/dobrovoľným vystúpením člena,

b/zrušením členstva, v prípade, keď sa člen dlhodobo a bezdôvodne nezúčastňuje na      

   činnosti ASKAS alebo nedodržiava stanovy ASKAS   

c/vylúčením člena, v prípade, keď člen hrubo poruší stanovy ASKAS alebo keď koná    

   v rozpore s obsahom, cieľmi a poslaním ASKAS.

 1. Zrušenie členstva a vylúčenie člena schvaľuje Koordinačný výbor klubov abstinujúcich, prísne individuálne a po posúdení situácie porušenia povinností alebo platných predpisov.

 

 

Článok 6.

Práva členov

 

 1. Každý člen ASKAS má tieto práva:

a/ aktívne vystupovať na verejnosti v prospech ASKAS a usilovať sa

    o presadzovanie jeho cieľov a poslania v každodennom živote,

b/využívať služby a servis, ktoré ASKAS poskytuje svojim členom,

c/ byť informovaný o činnosti ASKAS, jeho orgánov a jeho členov,

d/ predkladať iniciatívne návrhy, námety alebo sťažnosti k obsahu činnosti

    a požadovať ich náležité vyriešenie, resp. nápravu

e/ vystúpiť z ASKAS.

 1. Okrem práv podľa ods. 1 majú riadni členovia ASKAS právo voliť a byť volení do jeho orgánov.

 

 

Článok 7.

Povinnosti členov

 

 1. Každý člen ASKAS má tieto povinnosti:

a/ dodržiavať zásady abstinencie a presadzovať zásady zdravého spôsobu života

    na verejnosti ,  presadzovať princípy ASKAS a v tomto smere ísť vždy príkladom 

    pre druhých,

b/ dôsledne dodržiavať stanovy a ostatné dokumenty ASKAS,

c/ plniť úlohy na základe poverenia orgánmi ASKAS,

d/ pre podporu cieľov ASKAS získavať ďalších nových členov

e/ zaplatiť členský príspevok v určenej výške  do  30.3. v danom roku

 1. Okrem povinností podľa ods. 1 sú riadni členovia povinní zúčastňovať sa zasadnutí tých orgánov ASKAS, ktorých sú volenými členmi.

 

 

Článok 8.

Rozhodovanie

 

 1. Rozhodujúcou zásadou v celej činnosti ASKAS je kolektívne rozhodovanie v jeho vnútri a  zodpovednosť každého člena za plnenie zverených úloh.
 2. O otázkach v obsahu činnosti a pri naplňovaní cieľov a úloh rozhodujú orgány ASKAS verejným hlasovaním, kde každý jeho člen má jeden hlas a tajné hlasovanie je vylúčené.
 3. VZ je oprávnené prijímať uznesenia takto :        

     a, nadpolovičnou väčšinou všetkých členov ASKAS  v  bodoch 1,2,3 čl.10, odst.5,  pís. A                                   

     b, nadpolovičnou väčšinou prítomných členov ASKAS  v ostatných prípadoch podľa  

          čl. 10, ,odst.5 , pís. A a  B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. Ostatné orgány ASKAS sú oprávnené uznášať sa, ak je na ich zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov daného orgánu. Pre právoplatné prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov orgánu.
 2. Výkon funkcií v orgánoch ASKAS je dobrovoľný a ich členom nepatrí žiadna odmena.

 

Článok 9.

Orgány

 

Sústavu volených orgánov ASKAS tvoria:

a/ Valné zhromaždenie ASKAS /VZ/,

b/ Koordinačný výbor klubov abstinujúcich /KOVKA/,

c/ Kontrolný výbor ASKAS /KV/,

d/ Prezident ASKAS.

 

Článok 10.

Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie /VZ/ je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom ASKAS. Riadne VZ sa koná minimálne raz za 2 roky, zväčša v priebehu celoslovenského kongresu klubov abstinujúcich. Okrem riadnych VZ sa môžu konať tiež mimoriadne VZ.
 2. Rokovania VZ zvoláva a zabezpečuje KOVKA a musia byť zvolané najneskôr 2 mesiace pred termínom ich konania. VZ sa musí konať aj vtedy, ak jeho zvolanie požiada minimálne 1/3 členskej základne ASKAS alebo podnet k jeho zvolaniu dá KV.
 3. Na VZ sa zúčastňujú všetci členovia ASKAS, delegovanými  zástupcami.
 4. Rokovania VZ majú verejný charakter a môžu sa ich zúčastniť aj nečlenovia ASKAS, avšak bez práva hlasovať.
 1. VZ rozhoduje o všetkých zásadných obsahových, programových, organizačných,

       personálnych a ekonomických otázkach v činnosti ASKAS , pričom do jeho výlučnej 

       pôsobnosti patrí predovšetkým:

A/ schvaľovať:

 1. zlúčenie ASKAS s iným občianskym združením
 2. účasť na činnosti iných právnických osôb
 3. zánik ASKAS a spôsob jeho likvidácie, vysporiadanie majetku, práv

a povinností, pohľadávok a záväzkov ASKAS  

 1. správu o činnosti a stave hospodárenia ASKAS a o činnosti jej orgánov,
 2. zmeny a doplnky stanov a ďalších základných dokumentov ASKAS
 3. koncepcie obsahu činnosti a programovej stratégie ASKAS
 4. výsledky hospodárenia, rozpočet a účtovnú závierku ASKAS
 5. výšku členského príspevku na návrh KOVKA

B/ voliť a odvolávať:

 • koordinačný výbor klubov abstinujúcich, členov KV a prezidenta    ASKAS          

     

Článok 11.

Koordinačný výbor klubov abstinujúcich

 

 

 1. Koordinačný výbor klubov abstinujúcich /KOVKA/ je najvyšším orgánom ASKAS medzi VZ. V tomto období je tiež nositeľom všetkých práv, povinností a kompetencií v riadení a rozhodovaní o činnosti ASKAS. Zabezpečuje realizáciu uznesení VZ a všetkých úloh, vyplývajúcich z obsahu základných dokumentov a programových koncepcií ASKAS.
 2. KOVKA má minimálne 13 členov, zástupcov členov ASKAS, priamo volených VZ, na dvojročné funkčné obdobie. Počet členov je vždy nepárny.
 3. Riadne zasadnutia KOVKA sa konajú spravidla raz za polrok. V naliehavých prípadoch sa môže uskutočniť aj mimoriadne zasadnutie KOVKA, pričom ich zasadnutie musí byť zvolané tiež vtedy, ak o to požiada aspoň 1/3 členov KOVKA, resp. z podnetu KV, resp. prezidenta ASKAS.
 4. Zasadnutia KOVKA zvoláva a vedie prezident ASKAS. Zasadnutí KOVKA sa zúčastňuje predseda KV s hlasom poradným, ako aj nečlenovia ASKAS, a to vždy len ako hostia.
 5. KOVKA rozhoduje o všetkých zásadných otázkach praktickej realizácie obsahu činnosti a poslania ASKAS. Do jej výlučnej pôsobnosti patrí najmä:

            a, zvolávať a komplexne pripravovať všetky zasadnutia a VZ

 

           b/ prerokúvať a schvaľovať:

 

 • všetky základné dokumenty, vnútorné predpisy, rozpočet a účtovnú závierku ASKAS,
 • plány práce a hodnotenia činnosti orgánov a vnútorné predpisy ASKAS,
 • prevádzkové a personálne usporiadanie činnosti, resp. sekretariátu ASKAS,
 • zriadenie pracovných komisií a iných pomocných orgánov ASKAS, ich personálne obsadenie, plány a hodnotenia ich činnosti,
 • prideľovanie grantov a dotácií na realizáciu vlastných projektov, resp. projektov jednotlivých členov ASKAS,
 • spôsob nakladania s majetkom ASKAS a jej majetkovými právami, ako aj všetky rozhodnutia v ekonomickej oblasti činnosti ASKAS,
 • prijatie nových členov ASKAS, zrušenie členstva alebo vylúčenie člena z ASKAS
 • podávať návrh na voľbu prezidenta ASKAS,     

   

      c/ voliť a odvolávať:

 

 • viceprezidenta ASKAS z radov členov KOVKA,

 

      d/ menovať a odvolávať:

 

 • predsedov a členov pomocných orgánov a vedúceho sekretariátu ASKAS,
 • zástupcov ASKAS v medzinárodných a ďalších organizáciách,
 • čestného prezidenta ASKAS.

 

 

 

Článok 12.

Kontrolný výbor

 

 1. Kontrolný výbor ASKAS /KV/ vykonáva kontrolnú a revíznu činnosť v jeho pôsobnosti, najmä pri nakladaní s finančnými a inými prostriedkami, poskytnutými darmi, grantmi, dotáciami, ako aj vo vzťahu k využívaniu majetku a majetkových práv ASKAS.
 2. KV má minimálne 3 členov, volených VZ na dvojročné funkčné obdobie. V jeho čele stojí predseda KV, ktorého zo svojich radov volí KV.
 3. KV sa schádza minimálne raz za pol roka, resp. podľa potreby. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie predseda KV.
 4. V záujme riadneho výkonu funkcie má KV právo nahliadať do celej agendy ASKAS, jeho dokumentov alebo iných materiálov a vyžadovať informácie od funkcionárov ASKAS.
 5. O výsledkoch činnosti KV informuje VZ a KOVKA. V prípade zistenia porušení platných predpisov požaduje od orgánov ASKAS okamžitú nápravu zistených nedostatkov.

 

Článok 13.

Prezident

 

 1. Štatutárnym zástupcom ASKAS je jej prezident. Do funkcie je volený na návrh KOVKA, priamo na VZ na dvojročné funkčné obdobie.
 2. Prezident zastupuje ASKAS navonok a rokuje v jej mene. Zabezpečuje plnenie všetkých uznesení orgánov ASKAS a vedie zasadnutia KOVKA. Organizuje a riadi celú činnosť ASKAS a všetkých jej orgánov. Na základe poverenia KOVKA plní tiež ďalšie úlohy.

 

Článok 14.

Viceprezident

 

 1. V prípade potreby prezidenta ASKAS v plnom rozsahu zastupuje viceprezident ASKAS.
 2. Viceprezidenta ASKAS volí priamo KOVKA, a to na dvojročné funkčné obdobie.

 

Článok 15.

Čestný prezident

 

 1. Ako výraz mimoriadnych zásluh o rozvoj abstinentského klubového hnutia na Slovensku môže byť zriadená funkcia čestného prezidenta ASKAS.
 2. Personálny návrh na menovanie čestného prezidenta ASKAS predkladá KOVKA valnému zhromaždeniu ASKAS.
 3. Funkcia čestného prezidenta ASKAS je doživotná

 

Článok 16.

Pomocné orgány

 

 1. V pôsobnosti ASKAS môžu byť popri volených orgánoch ustanovené aj pomocné orgány, o ktorých štruktúre a usporiadaní rozhoduje KOVKA.
 2. Členovia pomocných orgánov sú menovaní KOVKA na dobu určitú. Na ich čele stoja ich predsedovia, ktorí v plnom rozsahu zodpovedajú za ich činnosť.
 3. Pre zabezpečenie administratívy, vedenie agendy a organizačných, ekonomických a iných úloh ASKAS zriaďuje vlastný sekretariát, za ktorého činnosť zodpovedá jeho prezident.

 

Článok 17.

Organizačné jednotky

 

 1. ASKAS zastrešuje všetky organizačné jednotky. Eviduje organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sú evidované na MV SR a majú svoje registračné čísla. Zároveň eviduje aj organizačné jednotky bez právnej subjektivity.
 2. Postavenie, pôsobnosť a obsah činnosti členov ASKAS nie sú ich členstvom v ASKAS nijako dotknuté alebo oslabené.
 3. Organizačné jednotky ASKAS pracujú na základe vlastných plánov práce a podľa vlastných pravidiel.

Článok 18.

Hospodárenie

 

 1. Hospodárenie ASKAS sa realizuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami a ďalšími predpismi.
 2. ASKAS hospodári na základe vlastného rozpočtu, ktorý schvaľuje KOVKA.
 3. Príjmami ASKAS sú najmä:

  -   členské príspevky členov ASKAS       

 • dary a príspevky od občanov, fyzických, právnických osôb alebo obcí,
 • dotácie a granty od štátnych orgánov, domácich nadácií a zahraničných organizácií,
 • výnosy zo sponzorskej činnosti, mediálnych kampaní a pod.,
 • tržby dosahované z vlastnej činnosti ASKAS.
 1. ASKAS môže vykonávať vlastnú podnikateľskú činnosti, v rozsahu primeranom svojím potrebám, v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Článok 19.

Zánik

 

 1. ASKAS môže zaniknúť:
 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
 1. O každej forme zániku rozhoduje výhradne VZ, pričom ukončeniu činnosti ASKAS bez právneho nástupcu, musí predchádzať likvidácia ASKAS.
 2. Spôsob, postup, časový a vecný harmonogram likvidácie stanoví svojim rozhodnutím VZ, ktoré určí aj formu jeho majetkového vysporiadania, vymenuje likvidátora a schváli plán likvidácie.

 

Článok 20.

Záverečné ustanovenie

 

 1. Zmeny a doplnky v týchto stanovách môže vykonať jedine VZ, a to na návrh KOVKA vo forme písomných a číslovaných dodatkov k stanovám.
 2. Tento návrh nového znenia Stanov ASKAS bol prerokovaný a schválený riadnym valným zhromaždením ASKAS dňa 16.9.2018 Účinnosť však nadobúda až po jeho vzatí na vedomie zo strany Ministerstva vnútra SR.
 3. Schválením týchto Stanov ASKAS strácajú platnosť a účinnosť doteraz platné stanovy ASKAS. Orgány ASKAS sú povinné do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti týchto stanov uviesť stav v pôsobnosť ASKAS do plného súladu s ich obsahom.
 4. V prípade potreby sú orgány ASKAS oprávnené vydať interné predpisy na vykonanie niektorých ustanovení týchto stanov, resp. pre zabezpečenie riadneho fungovania ASKAS.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Vnútorné predpisy ASKAS

Návrh na zmenu stanov 2024.

 

Článok 11.

Koordinačný výbor klubov abstinujúcich navrhuje zmeniť :

2. KOVKA má minimálne 9 členov, zástupcov členov ASKAS, priamo volených VZ, na

     dvojročné funkčné obdobie. Počet členov je vždy nepárny.

4. Zasadnutia KOVKA zvoláva a vedie prezident ASKAS.

 

    Na zasadnutí KOVKA sa  ešte zúčastňujú :

         a,  predseda /člen/  KV ASKAS s hlasom poradným

         b, čestný prezident s hlasom poradným

         c, osoby pozvané na zasadnutie KOVKA

        d, osoby, ktorých účasť je schválená na začiatku zasadania KOVKA

   Tieto osoby sa zúčastňujú na zasadaní KOVKA vždy len ako hostia, bez práva hlasovať.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Etický kódex prezidenta a  člena KOVKA ( ASKAS )

 

Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa prezidenta ASKAS, členov KOVKA, čestných prezidentov a pozvaných hostí na jeho zasadnutí a na iných oficiálnych príležitostiach. 

Obsahom kódexu sú základné morálne princípy, ktoré sa zaväzujeme dodržiavať vo vzťahu k sebe, ako aj k ostatným zúčastneným a ku všetkým členom ASKAS. Akceptovanie etického kódexu členom KOVKA znamená prijatie osobného morálneho záväzku pri výkone svojej  činnosti v koordinačnom výbore.

Etický kódex slúži na ochranu najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste v abstinencii v duchu demokratických a kultúrnych princípov.

 1. Na stretnutia prichádzam vždy triezvy, bez vplyvu alkoholu, drog alebo iných omamných   látok
 2. Poznám Stanovy ASKAS a jednám v súlade so Stanovami.
 3. Pri komunikácii dodržiavam pravidlá slušného dialógu, nevyjadrujem sa vulgárne ani urážlivo. 
 4. Dbám na dobré medziľudské vzťahy, podporujem spoluprácu a posilňujem vnímanie členstva v KOVKA založenej na pravidlách rovnakého zaobchádzania.
 5. Uplatňujem právo na slobodné vyjadrovanie tak, že nenaruším dôveru v  neutrálne plnenie úloh, bez zvýhodňovania určitých členov alebo klubov.
 6. Konám a rozhodujem objektívne, navrhujem alebo prijímam riešenia vždy v súlade so  záujmom ASKAS.
 7. Nenechám sa pri konaní a rozhodovaní ovplyvniť svojimi pozitívnymi alebo negatívnymi vzťahmi ku konkrétnej fyzickej osobe.
 8. Nezvýhodňujem žiadnu fyzickú osobu alebo klub.
 9. Vlastné záujmy nepovyšujem nad záujmy ASKAS.
 10. Vnútorné záležitosti riešim neverejne, snažím sa o zlepšenie činnosti v prospech abstinentov.
 11. Zdržím sa konania, ktoré môže ohroziť dôveru v nestrannosť rozhodovania a konania.
 12. Svojimi vyjadreniami v prostredí abstinentov nespochybňujem a neznevažujem prácu členov KOVKA.
 13. Akceptujem demokratické rozhodnutia väčšiny členov KOVKA.
 14. Prezident ASKAS navonok realizuje iba dohodnuté a členmi KOVKA schválené aktivity, nie svojvoľné rozhodnutia.

 

Spoločné ustanovenie :

Ak má prezident ASKAS alebo člen KOVKA podozrenie, že prezident alebo niektorý člen KOVKA porušil etický kódex, posúdia toto podozrenie v rámci zasadnutia KOVKA         s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu. Ak sa po tomto posúdení sa  KOVKA domnieva, že došlo k porušeniu etického kódexu, majú právo hlasovaním ho vylúčiť zo zasadania KOVKA.

 

Schválené na zasadnutí KOVKA 15.3. 2024

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prihláška za člena občianskeho združenia ASKAS

 

Názov organizácie : .............................................................................

Adresa sídla : .........................................................................................

Štatutárny zástupca : ( funkcia ) ............................................................

Meno a priezvisko : ................................................................................

Adresa bydliska : ....................................................................................

Telefón , e-mail : ....................................................................................

 

Prihlasujeme sa za riadneho člena

o.z. Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

A S K A S

 

V súlade s ustanoveniami hlavy II. Stanov ASKAS

 

Prehlasujeme :

- že k členstvu sa prihlasujeme dobrovoľne v súlade s naším pevným odhodlaním

účinne napomáhať všetkým programovým zámerom a cieľom o.z.

- že plne súhlasíme s obsahom stanov o.z.

Zaväzujeme sa :

- aktívne sa spoluzúčastňovať na praktickom presadzovaní programu a obsahu činností o.z.                     

- na verejnosti neustále propagovať potrebu komplexného riešenia problematiky drogovej závislosti

so zreteľom na sústavné a trvalé doliečovanie pacientov.

 

v ..................................................   dňa : ......................................

 

podpis : ............................................

 

 

Kontakt

 

 Prezident  ASKAS

 

------------------------------------- 

Viceprezident  ASKAS 

Ján  Václav  

mobil - 0905 700 838

 janvaclavzeman@azet.sk

Kalendár akcií

Daj o nás vedieť priateľom

ADMINISTRÁTOR

Aktualizovanie v adresári, termíny vašich akcií

     a príspevky posielajte na :              

          0915 954 927

madlenak@centrum.sk

 

Paľo  MADLEŇÁK

PM admin laughing 

djcf watermark5

 

 

Návštevnosť

TOPlist